شما بیشتر چه کتابهایی مطالعه میکنید ؟
(23.18%) 51
رمان های ادبی
(9.545%) 21
تاریخی
(22.27%) 49
علمی و تخصصی
(13.63%) 30
روانشناسی
(5.909%) 13
فلسفی
(5.454%) 12
تغذیه و بهداشت
(6.818%) 15
مدیریت
(6.363%) 14
هنر
(4.090%) 9
ورزشی
(2.727%) 6
اقتصادی

تعداد شرکت کنندگان : 220