شما بیشتر چه کتابهایی مطالعه میکنید ؟
(23.14%) 50
رمان های ادبی
(9.259%) 20
تاریخی
(22.22%) 48
علمی و تخصصی
(13.88%) 30
روانشناسی
(5.555%) 12
فلسفی
(5.555%) 12
تغذیه و بهداشت
(6.944%) 15
مدیریت
(6.481%) 14
هنر
(4.166%) 9
ورزشی
(2.777%) 6
اقتصادی

تعداد شرکت کنندگان : 216